Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2014


 

Mapa zasobów środowiska lokalnego
Informacje dla nauczycieli


1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5, tel.: 266-59-44 (poniedziałek-piątek, godz.: 8-20)
Zakres pomocy: pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia w zakresie poradnictwa, diagnozowania problematyki uzależnień, motywowania do leczenia, kierowania do ośrodków specjalistycznych, praca z rodzicami, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, rady pedagogiczno-szkoleniowe. W ramach poradni działa Świetlica Środowiskowa "Dobre Miejsca" prowadząca między innymi: konsultacje dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne, zagospodarowanie czasu wolnego, doradztwo zawodowe.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 84, tel.: 265-14-24 Czynna codziennie
Zakres pomocy: leczenie osób uzależnionych od alkoholu (farmakologiczne i terapeutyczne), prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, leczenie depresji i chorób psychicznych, psycholog, psychiatra, terapeuci, pomoc w problemach osobistych i problemach w domu.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żabia, tel.: 263-69-05 (poniedziałek-piątek, godz.: 7-15)
Zakres pomocy: udzielanie informacji na temat pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, umieszczanie dzieci z rodzin patologicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie orzeczeń sądów, współpraca z rodzinami zastępczymi w sprawach dzieci z domu dziecka.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22, tel.: 265-22-51 (poniedziałek-piątek, godz.: 7-15)
Zakres pomocy: pomoc materialna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin (finansowanie dożywania dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia), poradnictwo, wsparcie psychologiczne, kierowanie do poradni odwykowych, kierowanie na leczenia odwykowe wraz z finansowaniem dojazdu, pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc w znalezieniu pracy osobom, które wyszły z nałogu. Przy MOPS działa Grupa Samopomocy - spotkania - środa godz.: 9-11 Współpraca przy zakładaniu Niebieskiej Karty, praca w Zespole Interdyscyplinarnym (w przypadku przemocy w rodzinie ucznia).

5. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Głogowskiego 3/5, tel.: 265-20-21 wew. 138 (poniedziałek- piątek, godz.: 7.30-15.30)
Zakres pomocy: rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi, porady praktyczne w zakresie procedury kierowania na leczenie odwyków, występowanie do sądu z wnioskami o leczenie odwykowe, wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziała uzależnieniom, prowadzenie działań profilaktycznych.

6. Świętokrzyski Ośrodek Terapii
Ostrowiec Św. Ul. Denkowska
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Środowiskowego Współpraca w zakresie indywidualnej terapii dla uczniów (głównie z uzależnieniami).

7. Wydział Edukacji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Ostrowcu Św. Świetlice Środowiskowe przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oraz Publicznych Gimnazjach nr: 1, 2, 3, 4, 5 w Ostrowcu Św. (poniedziałek-piątek, godz. 13.00-18.00)
Zakres pomocy: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

8. Punkt Konsultacyjny "Nadzieja"
27-400 Ostrowiec oś. Pułanki 10, tel.608 586 613, (41) 363 21 57 wew.23
Zakres pomocy: pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

9. Punkt Konsultacyjny "Równy Start"
27-400 Ostrowiec Św. os. Słoneczne 5a, pn-pt 7:30-15:30


10. Akademia Świadomego Życia
Zakres pomocy: psycholog, terapia osób pełnoletnich, prowadznie lekcji.

11. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Kuźnia
ul. Sienkiewicza 66, Tel. 41 2635304
Zakres pomocy: oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną: kłopoty w domu, szkole, uzależnienia, trudności w porozumiewaniu się z innymi, trudności w osiąganiu sukcesów, mogę przyjść na lekcję lub spotkanie z rodzicami.

12. Powiatowy Urząd Pracy
Zakres pomocy: doradztwo zawodowe, profesjonalne doradztwo indywidualne. Organizowanie warsztatów dla uczniów.

13. Młodzieżowe Centrum Kariery
Zakres pomocy: doradztwo zawodowe, warsztaty dla uczniów.

14. Świętokrzyski Bank Żywności
Zakres pomocy: pomoc żywnościowa, wolontariat podczas zbiórki żywności

15. Komenda Powiatowa Policji
Zakres pomocy: współpraca głównie edukacyjna i prewencyjna (prowadzenie zajęć). Współpraca w sprawach indywidualnych karnych.

16. Sąd Rodzinny i Nieletnich
Zakres pomocy: wyjście z klasą na rozprawę, stała współpraca z Kuratorami Sądowymi, jakich mają przydzielonych niektórzy uczniowie.

17. Bursa szkolna
Zakres pomocy: ścisła współpraca pedagoga i wychowawców w sprawie postępów w nauce i frekwencji uczniów tam mieszkających.

18. Miejskie Centrum Kultury, Kino, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum
Zakres pomocy: w sprawach wyjść kulturalnych: filmy, koncerty, wystawy. 
^ Do góry ^