Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2014


 

Mapa zasobów środowiska lokalnego
Informacje dla rodziców


1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5, tel.: 266-59-44 (poniedziałek-piątek, godz.: 8-20)

Zakres pomocy: pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia w zakresie poradnictwa, diagnozowania problematyki uzależnień, motywowania do leczenia, kierowania do ośrodków specjalistycznych, praca z rodzicami, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, rady pedagogiczno-szkoleniowe. W ramach poradni działa Świetlica Środowiskowa "Dobre Miejsca" prowadząca między innymi: konsultacje dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne, zagospodarowanie czasu wolnego, doradztwo zawodowe.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 84, tel.: 265-14-24 czynna codziennie
Zakres pomocy: leczenie osób uzależnionych od alkoholu (farmakologiczne i terapeutyczne), prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, leczenie depresji i chorób psychicznych, psycholog, psychiatra, terapeuci, pomoc w problemach osobistych i problemach w domu.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żabia, tel.: 263-69-05 (poniedziałek-piątek, godz.: 7-15)
Zakres pomocy: udzielanie informacji na temat pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, umieszczanie dzieci z rodzin patologicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie orzeczeń sądów, współpraca z rodzinami zastępczymi w sprawach dzieci z domu dziecka.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22, tel.: 265-22-51 (poniedziałek-piątek, godz.: 7-15)
Zakres pomocy: pomoc materialna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin (finansowanie dożywania dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia), poradnictwo, wsparcie psychologiczne, kierowanie do poradni odwykowych, kierowanie na leczenia odwykowe wraz z finansowaniem dojazdu, pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc w znalezieniu pracy osobom, które wyszły z nałogu. Przy MOPS działa Grupa Samopomocy - spotkania - środa godz.: 9-11 Współpraca przy zakładaniu Niebieskiej Karty, praca w Zespole Interdyscyplinarnym (w przypadku przemocy w rodzinie ucznia).

5. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Głogowskiego 3/5, tel.: 265-20-21 wew. 138 (poniedziałek- piątek, godz.: 7.30-15.30)
Zakres pomocy: rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi, porady praktyczne w zakresie procedury kierowania na leczenie odwyków, występowanie do sądu z wnioskami o leczenie odwykowe, wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziała uzależnieniom, prowadzenie działań profilaktycznych.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy MOPS w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., os Pułanki 10, tel.: 263-27-36 (przyjmuje całodobowo)
Zakres pomocy: Głownie w przypadku przemocy w rodzinie ucznia, ofiara przemocy może zanocować , bezpieczny pobyt do 30 dni, świadczenia opiekuńcze i pielęgniarskie, pomoc w ramach pracy socjalnej. Bezpłatna pomoc specjalistyczna: lekarz (poniedziałek godz.:15-17), prawnik (wtorek godz.: 17-20), psycholog (środa 17-20, czwartek 17-20).

7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Miejskie w Ostrowcu Św.
Ul. Okólna 19 Tel. (041) 248-20-50, 274-92-77 Czynne: każdy wtorek miesiąca w godz.: 18.00-19.00 w budynku plebanii Parafii Św. Michała
Zakres pomocy: wszechstronna pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

8. Świętokrzyski Ośrodek Terapii Ostrowiec Św. Ul. Denkowska 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Środowiskowego
Współpraca w zakresie indywidualnej terapii dla uczniów (głównie z uzależnieniami).

9. Miejskie Centrum Kultury, Kino, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum
Zakres pomocy: w sprawach wyjść kulturalnych: filmy, koncerty, wystawy.

10. Świętokrzyski Bank Żywności
Zakres pomocy: pomoc żywnościowa.

11. Komenda Powiatowa Policji
Zakres pomocy: współpraca głównie edukacyjna i prewencyjna (prowadzenie zajęć) Współpraca w sprawach indywidualnych karnych.

12. Bursa szkolna
Ścisła współpraca pedagoga i wychowawcy w sprawie postępów w nauce i frekwencji uczniów tam mieszkających. 
^ Do góry ^