Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2014


 

Mapa zasobów środowiska lokalnego
Informacje dla uczniów


1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5, tel.: 266-59-44 (poniedziałek-piątek, godz.: 8-20)
Zakres pomocy: pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia w zakresie poradnictwa, diagnozowania problematyki uzależnień, motywowania do leczenia, kierowania do ośrodków specjalistycznych, praca z rodzicami, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, rady pedagogiczno-szkoleniowe. W ramach poradni działa Świetlica Środowiskowa "Dobre Miejsca" prowadząca między innymi: konsultacje dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne, zagospodarowanie czasu wolnego, doradztwo zawodowe.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 84, tel.: 265-14-24 Czynna codziennie
Zakres pomocy: leczenie osób uzależnionych od alkoholu (farmakologiczne i terapeutyczne), prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, leczenie depresji i chorób psychicznych, psycholog, psychiatra, terapeuci, pomoc w problemach osobistych i problemach w domu.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22, tel.: 265-22-51 (poniedziałek-piątek, godz.: 7-15)
Zakres pomocy: pomoc materialna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin (finansowanie dożywania dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia), poradnictwo, wsparcie psychologiczne, kierowanie do poradni odwykowych, kierowanie na leczenia odwykowe wraz z finansowaniem dojazdu, pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc w znalezieniu pracy osobom, które wyszły z nałogu. Przy MOPS działa Grupa Samopomocy - spotkania - środa godz.: 9-11 Współpraca przy zakładaniu Niebieskiej Karty, praca w Zespole Interdyscyplinarnym (w przypadku przemocy w rodzinie ucznia).

4. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Głogowskiego 3/5, tel.: 265-20-21 wew. 138 (poniedziałek- piątek, godz.: 7.30-15.30)
Zakres pomocy: rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi, porady praktyczne w zakresie procedury kierowania na leczenie odwyków, występowanie do sądu z wnioskami o leczenie odwykowe, wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziała uzależnieniom, prowadzenie działań profilaktycznych.

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej I Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy MOPS w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., os Pułanki 10, tel.: 263-27-36 (przyjmuje całodobowo)
Zakres pomocy: Głownie w przypadku przemocy w rodzinie ucznia, ofiara przemocy może zanocować, bezpieczny pobyt do 30 dni, świadczenia opiekuńcze i pielęgniarskie, pomoc w ramach pracy socjalnej. Bezpłatna pomoc specjalistyczna: lekarz (poniedziałek godz.:15-17), prawnik (wtorek godz.: 17-20), psycholog (środa 17-20, czwartek 17-20).

6. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Miejskie w Ostrowcu Św.
Ul. Okólna 19 Tel. (041) 248-20-50, 274-92-77
Czynne: każdy wtorek miesiąca w godz.: 18.00-19.00 w budynku plebanii Parafii Św. Michała Zakres pomocy: wszechstronna pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

7. Świętokrzyski Ośrodek Terapii
Ostrowiec Św. Ul. Denkowska 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Środowiskowego Współpraca w zakresie indywidualnej terapii dla uczniów (głównie z uzależnieniami).

8. Miejskie Centrum Kultury, Kino, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum
Zakres pomocy: w sprawach wyjść kulturalnych: filmy, koncerty, wystawy.

9. Wydział Edukacji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Ostrowcu Św.
Świetlice Środowiskowe przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oraz Publicznych Gimnazjach nr: 1, 2, 3, 4, 5 w Ostrowcu Św. (poniedziałek-piątek, godz. 13.00-18.00)
Zakres pomocy: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

10. Punkt Konsultacyjny "Równy Start"
27-400 Ostrowiec Św. os. Słoneczne 5a, pn-pt 7:30-15:30


11. Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska
27-400 Ostrowiec Św., ul. Okólna 19/2 (poniedziałek - piątek, godz.15.00-18.00)
Zakres pomocy: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku 6-16 lat z rodzin dysfunkcyjnych w tym prowadzenie działań socjoterapeutycznych i zagospodarowanie czasu wolnego.

12. Akademia Świadomego Życia
Zakres pomocy: psycholog, terapia osób pełnoletnich, prowadzenie lekcji.

13. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Kuźnia
ul. Sienkiewicza 66, Tel. 41 2635304
Zakres pomocy: oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną: kłopoty w domu, szkole, uzależnienia, trudności w porozumiewaniu się z innymi, trudności w osiąganiu sukcesów, mogę przyjść na lekcję lub spotkanie z rodzicami.

14. Młodzieżowe Centrum Kariery
Zakres pomocy: doradztwo zawodowe, warsztaty dla uczniów.

15. Świętokrzyski Bank Żywności
Zakres pomocy: pomoc żywnościowa, udział w zbiórce żywności.

16. Komenda Powiatowa Policji
Zakres pomocy: współpraca głównie edukacyjna i prewencyjna (prowadzenie zajęć). Współpraca w sprawach indywidualnych karnych

18. Sąd Rodzinny i Nieletnich
Zakres pomocy: wyjście z klasą na rozprawę, stała współpraca z Kuratorami Sądowymi, jakich mają przydzielonych niektórzy uczniowie.

19. Bursa szkolna
Zakres pomocy: ścisła współpraca pedagoga i wychowawców w sprawie postępów w nauce i frekwencji uczniów tam mieszkających.

20. Miejskie Centrum Kultury, Kino, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum
Zakres pomocy: w sprawach wyjść kulturalnych: filmy, koncerty, wystawy. 
^ Do góry ^