Dzisiaj jest .
 
» Europejski Fundusz Społeczny


 

Program Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)/Erasmus+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych:

  • osoby młode na rynku pracy (oś I),
  • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II),
  • szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III),
  • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV),
  • pomoc techniczna (oś V)

Staże zagraniczne: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia
Staże zagraniczne: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia

Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Projekty PO WER zrealizują m.in. powiatowe urzędy prace, niepubliczne agencje zatrudnienia, wybrane ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Zagraniczne staże zawodowe


2015

2016

2017
 
2018
 

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"


Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje ok. 150 projektów, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2014, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2014.

Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna".

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna".

Europass Mobility

Europass - Mobility prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej i przydatny przy zatrudnieniu w Polsce i poza jej granicami.

Dokument mogą otrzymać osoby, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Dokument Europass - Mobility wypełniają - partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass - Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.


2017: Uroczyste wręczenie
certyfikatów
Europass Mobility

2017: Międzynarodowa
Konferencja
Edukacyjna Erasmus+

2018: EUROPASS MOBILITY
KLUCZ DO SUKCESU
ZAWODOWEGO
 
2019: Staż zagraniczny
kluczem do osiągnięcia
sukcesu zawodowego
 


 
^ Do góry ^