Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

Koło języka niemieckiego
Rok szkolny 2010/2011

 • ZS nr 3 w Ostrowcu Św.
 • Prowadzący: p. Katarzyna Pastuszka
 • Termin: środa g.7.15, czwartek g.12.50, czwartek g.13.40
 • Odbiorcy: 2 Tm, 3 Tia, 3 Tm, 3 Ttk, 3 Te

 I. Cele i treści programowe

 1. Koło ma charakter lingwistyczno - krajoznawczy. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów ZS nr 3 w Ostrowcu Św., którzy chcą dodatkowo rozwijać znajomość języka niemieckiego oraz wiedzę na temat państw niemieckojęzycznych, ich historii oraz kultury. Celem zajęć jest: wzbogacenie zasobu językowego uczniów, rozwijanie ich kreatywności, wdrażanie do prowadzenia i podtrzymywania rozmowy, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji (korzystanie z różnych źródeł informacji), zainteresowanie kulturą obszaru niemieckojęzycznego. Podczas zajęć będą stosowane różnorodne formy i metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczestnicy będą przygotowywać projekty, plakaty, krótkie i dłuższe wypowiedzi pisemne, prezentacje oraz będą ćwiczyć komunikację ustną. Udział w zajęciach umożliwi im również przygotowanie się do konkursów i olimpiad języka niemieckiego, do konkursów poezji obcojęzycznej oraz do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 2. Koło języka niemieckiego, w razie zaistniałej potrzeby i chętnych, może również być przeznaczone dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału lekcyjnego. Rozwiązywane będą ćwiczenia dodatkowe pomagające zrozumieć i opanować podstawę programową z języka niemieckiego.

 II. Program zajęć

 • wspomaga rozwój uczniów
 • uwzględnia różne rodzaje trudności,
 • służy podniesieniu poziomu wiedzy uczniów,
 • zachęca uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się języka niemieckiego,
 • pomaga opanować język na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację

 III. Cele szczegółowe

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym
 • usystematyzowanie i przećwiczenie struktur leksykalno - gramatycznych w zakresie tematów: szkoła, rodzina i życie towarzyskie, człowiek, praca, dom, żywienie, zakupy, podróżowanie i turystyka, sport
 • nauka poprawnego komunikowania się w sytuacjach dotyczących negocjowania, udzielania i uzyskiwania informacji, relacjonowania
 • nabycie umiejętności poprawnego stosowania środków językowych służących do wyrażania różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych adekwatnych do sytuacji komunikacyjnych
 • poszerzenie repertuaru środków językowych służących do wyrażania różnych intencji
 • wyćwiczenie umiejętności właściwego opisu obrazka z uwzględnieniem wymogów egzaminu maturalnego
 • przećwiczenie różnych sytuacji komunikacyjnych związanych tematycznie z egzaminem maturalnym dotyczących negocjowania, relacjonowania, udzielania i uzyskiwania informacji
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem z wykorzystaniem różnorodnych tekstów użytkowych
 • wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się
 • interpretacja poezji niemieckojęzycznej

 IV. Program

I. Tematy referatów opracowywanych przez uczniów z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych:

 1. Warunki naturalne.
 2. Święta narodowe i kościelne.
 3. Ciekawe miasta, ciekawe regiony
 4. Nobliści.
 5. Wielcy poeci.
 6. Znani pisarze.
 7. Wybitni kompozytorzy.
 8. Szkolnictwo.
 9. Historia najnowsza - po roku 1945.
 10. Literatura niemiecka
II. Zagadnienia leksykalne (testy słownikowe):
 1. Wohnen
 2. Kultur
 3. Schule
 4. Reisen
 5. Gesundheit
III. Konwersacje:
 1. Das Leben in einer Großstadt und in einer Kleinstadt.
 2. Fernsehen - pro und contra.
 3. Berufswahl
 4. Partnerschaft
 5. Toleranz
IV. Zagadnienia gramatyczne:
 1. Infinitiv mit und ohne "zu"
 2. Steigerung der Adjektive
 3. Rektion der Verben und der Adjektiven
 4. Passiv
 5. Konjunktiv
Jest to program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego, przeznaczony przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych językowo, którzy chcą pogłębić swoją znajomość języka niemieckiego i poszerzyć wiadomości o krajach niemieckojęzycznych.
Uczniowie są bacznymi obserwatorami i doskonale dostrzegają odrębność kultur i dlatego też tak ważne jest zaznajamianie ich z odmiennością obszarów kulturowych krajów niemieckojęzycznych poprzez czytanie autentycznych fragmentów tekstów w języku obcym czy też oglądanie fragmentów programów telewizyjnych, aby kształtować postawę człowieka otwartego i tolerancyjnego wobec wartości kulturowych innych narodów.
Praca z tekstami oryginalnymi nie tylko urozmaica tok nauczania, ale przede wszystkim umożliwia kontakt z "żywym językiem", stąd miejsce w niniejszym programie na teksty z czasopisma dla młodzieży "Juma" oraz fragmenty filmów, seriali młodzieżowych oraz reklam telewizyjnych. Zastosowanie tego typu pomocy na zajęciach stanowi ważny element motywacyjny, pobudza zainteresowania, daje uczniom poczucie prawidłowego sprawdzenia własnych umiejętności i zwiększa efektywność nauki. Priorytetowym celem tego programu jest gruntowne przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad językowych zarówno wewnątrzszkolnych, powiatowych jak i ogólnopolskich oraz do egzaminu maturalnego. Szczególny nacisk został położony na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w trakcie lekcji oraz na uzupełnienie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Kolejną cechą wyróżniającą koło jest dbałość o ogólny rozwój młodego człowieka, zainspirowanie go do samodzielnego myślenia i poszukiwania, pracy samodzielnej i w grupie, a co najważniejsze dbanie o rozwój świadomości kulturowej uczniów. Założeniem koła jest uświadomienie uczniom ich wiedzy, ale i przedstawienie pewnych braków oraz wskazanie drogi, w jaki sposób mogą je uzupełnić.
Program koła olimpijskiego zakłada realizację ogólno-wychowawczych celów nauczania zgodnych z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów wynikających z zadań ogólnych szkoły, a szczególnie:
 • Rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym
 • Zrozumienie i szacunek dla innych kultur
 • Rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia
 • Rozwój osobowości ucznia
 • Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł
 • Wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy

 
^ Do góry ^