Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2011


 

Działalność koła artystycznego
Rok szkolny 2010/2011

"Świat jest teatrem, aktorami ludzie..."
[W. Szekspir]

 • Miejsce działania: Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
 • Rok założenia: 2010
 • Opiekun: p. Katarzyna Pastuszka
 • Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., zainteresowani działaniem teatralnym, uczniowie uzdolnieni muzycznie i plastycznie, świadomi swych możliwości, Ci, w których talent drzemie, ale potrzebują wyraźnej zachęty, aby go ujawnić.

 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Koło teatralne skupia uczniów dążących do kontaktu z żywą sztuką. Uczniowie w ramach pracy koła przygotowują spektakle, happeningi, wieczory poetyckie, akcje, organizują i prowadzą imprezy szkolne.
Program zajęć artystycznych obejmuje:

 1. świadomy odbiór dzieła sztuki,
 2. dzielenie się przeżyciami na temat kreowanego spektaklu,
 3. uczenie komunikowania się w grupie,
 4. kształcenie wrażliwości estetycznej,
 5. kształcenie postaw moralnych i kultury.
Twórczość artystyczna wywiera ogromny wpływ na każdego człowieka bez względu na wiek. Aby jednak mogła być interpretowana i przeżywana we właściwy sposób, potrzebne jest ku temu specjalne przygotowanie. Niezbędna staje się więc wszechstronna edukacja humanistyczna. Koło powołane jest więc do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Stwarza młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych i innych.

 II. ODBIORCY

Koło artystyczne skupia chętnych uczniów z różnych klas ZS nr 3 w Ostrowcu Św. (1 Tia, 1 Tib, 1 Tl, 1 Tm, 1 Te, 2 Tl, 3 Te, 3 Tib). Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i oferuje zainteresowanym działalność w różnorodnych grupach:

 1. Literaci - grupa skupia przyszłych scenarzystów lub twórców słowa pisanego, którzy wyszukują, tworzą i opracowują scenariusze różnych imprez czy przedstawień, bawią się w recenzentów i krytyków teatralnych czy filmowych
 2. Aktorzy - uczniowie, którzy odkrywają w sobie aktorskie pasje, podejmują próby gry scenicznej i zgłębiają tajniki gry (mimika, gest, sposób poruszania się, interpretacja tekstu)
 3. Recytatorzy - grupa utalentowanych interpretatorów tekstów lirycznych, prozatorskich i dramatycznych
 4. Plastycy - uczniowie, którzy przejawiają zdolności plastyczno-dekoratorskie, opracowują scenografię, kostiumy lub ich elementy, dbają o rekwizyty, przygotowują informacje o spektaklu (afisze, zaproszenia, programy, itp.)
 5. Muzycy - wrażliwi i utalentowani artyści, którzy wykonują utwory muzyczne (śpiewają, grają, komponują), zajmują się też oprawą muzyczną imprez i spektakli.
Członkowie koła biorą aktywny udział w:
 1. przygotowaniach spektakli, przedstawień i inscenizacji prezentowanych w szkole i w środowisku lokalnym
 2. konkursach recytatorskich
 3. konkursach literackich
 4. przeglądach zespołów artystycznych
Działalność w kole artystycznym sprzyja wykształceniu otwartej i aktywnej postawy młodzieży, poszerza skalę jego emocjonalnych odczuć, rozwija i wzbogaca wyobraźnię, ćwiczy umiejętność wyrażania siebie w sposób komunikatywny, rozwija postawę twórczą, kształci język.
Aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych umożliwia uczniom wykazanie talentu zaangażowania społecznego poprzez pełnienie ról rozwija w nich odwagę, odpowiedzialność, rzetelność i obowiązkowość.

 III. CELE

Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form artystycznych oraz rozwijanie zdolności, talentów i umiejętności.

Cele szczegółowe - młodzież skupiona w kole artystycznym:

 1. rozwija zainteresowania artystyczne oraz indywidualne zdolności aktorskie, literackie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne i taneczne,
 2. przygotowuje się do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuka,
 3. wyzwala w sobie możliwości kreacyjne, wszechstronnie rozwija osobowość, ekspresję i wrażliwość estetyczną,
 4. zdobywa podstawowe wiadomości o historii teatru, jego przeobrażeniach i współczesnym kształcie,
 5. rozwija umiejętności współdziałania w zespole, kształci umiejętność pracy w grupie przy współtworzeniu dzieła,
 6. kształtuje indywidualne i społeczne cechy (dyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność, wiarygodność, punktualność, systematyczność),
 7. rozwija poczucie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi, kształtuje postawy demokratyczne i pozytywne cechy charakteru (życzliwość, otwartość, szczerość, szacunek),
 8. wyrabia pewność siebie, doskonali umiejętność pokonywania wstydu i lęku przed wystąpieniami publicznymi,
 9. kształci swoje umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na artykulację, akcent, tempo, rytm, intonację, modulację,
 10. rozbudza potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego

 IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Cele koła artystycznego realizowane są w ramach wykonywanych zadań. Efekt finalny widoczny jest w postaci działań twórczych uczniów.

 1. Przygotowanie części artystycznych towarzyszących imprezom, akademiom i uroczystościom szkolnym, np. Ślubowanie klas 1, Dzień Edukacji Narodowej, szkolne Jasełka, Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Wiosny, itp
 2. Przygotowanie własnych przedstawień i inscenizacji na podstawie tekstów klasycznych lub samodzielnie tworzonych scenariuszy
 3. Prezentacja spektakli w szkole i poza nią.
 4. Wymiana doświadczeń z innymi zespołami poprzez:
  • nawiązanie kontaktów i współpraca z grupami teatralnymi i artystycznymi szkół naszego regionu
  • udział w przeglądach artystycznych
 5. Udział w konkursach recytatorskich, literackich, tanecznych, itp. (Konkurs Pieśni Patriotycznej i Legionowej (MCK), Konkurs Poezji Obcojęzycznej (LO nr III w Ostrowcu Św.), Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych, Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek - Będzin 2011., Konkurs Plastyczny - Komiksowa Klasa ze snów 2110), Konkurs Piosenki Obcojęzycznej - Starachowice
 6. Spotkania z aktorami, udział w warsztatach teatralnych
 7. Śledzenie ciekawych imprez kulturowych (spotkania, koncerty, itp.)
 8. Gromadzenie materiałów, pamiątek, czasopism, afiszy, programów teatralnych, itp.
 9. Dokumentowanie działalności i promocja dokonań poprzez:
  • wizualizacją osiągnięć (prowadzenie gazetki koła)
  • zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

 V. EWALUACJA

Ewaluację programu stanowić będą:

 • potwierdzenia, dyplomy i wyróżnienia zdobyte przez koło artystyczne
 • dokumentacja potwierdzająca realizacją zadań - zdjęcia

 
^ Do góry ^