Dzisiaj jest .
 
» Stowarzyszenie absolwentów ZS3 i ZSH


 

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli
i Sympatyków ZSH i ZS3


Więcej informacji nt. Stowarzyszenia znajdziesz na stronie internetowej:

http://www.thm.edu.pl

  Dokumenty do pobrania

Pamiątkowa rycina z widokiem budynku szkoły
PAMIĄTKOWA RYCINA Z WIDOKIEM SZKOŁY

  Kalendarium

Logo Drugiego Zjazdu Absolwentów THM
LOGO II ZJAZDU ABSOLWENTÓW

16.03.2011r. - Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2011r. podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 16 marca 2011r. (środa) o godz. 17.00 w I terminie, a o godz. 17.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stosownie do §21 ust.1 i 4 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Nr 3. Porządek obrad obejmuje:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjecie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie ważności obrad - przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 24.03.2010r. do 16.03.2011r.
 8. Informacja o stanie finansowym Stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 24.03.2010r. do 16.03.2011r.
 10. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 11. Przyjęcie Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
 12. Dyskusja.
 13. Przyjęcie protokołu komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Podsumowanie dyskusji i zamknięcie obrad.
Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Włodzimierz Bryk
Prezes Zarządu18.11.2009r. - Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu informuje, iż dnia 18.11.2009r. (środa) odbyło się II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. A oto porządek obrad II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących zebrania oraz Protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie ważności obrad - przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 21.11.2008r. do 17.11.2009r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 21.11.2008r. do 17.11.2009r.
 9. Informacja na temat działalności Sądu Koleżeńskiego.
 10. Informacja o stanie finansowym Stowarzyszenia.
 11. Przyjęcie uchwały o zmianie niektórych zapisów uchwały Nr 1/6/2008 Pierwszego Walnego Zebrania Członków z dnia 21.11.2008r.
 12. Informacja na temat przygotowań do II Zjazdu Absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego.
 13. Dyskusja.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Podsumowanie dyskusji i zamknięcie obrad.

15.09.2009r. - w auli ZS3 odbyło się Zebranie Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów Szkoły.

30.06.2009r. - kolejne spotkanie dotyczące organizacji zjazdu oraz bieżących spraw Stowarzyszenia odbyło się w dniu 30.06.2009 w auli THM.

2.06.2009r. - na spotkaniu członków Stowarzyszenia ukonstytuował się Komitet Organizacyjny II Zjazdu Absolwentów THM w następującym składzie:
 • Przewodniczący - Zbigniew Maj
 • Z-ca ds.organizacyjnych - Włodzimierz Bryk
 • Z-ca ds.logistycznych - Zbigniew Sindalski
 • Z-ca ds.propagandy - Artur Głąb
 • Sekretarz - Renata Kowalska
 • Skarbnik - Krzysztof Hapczyn
28.04.2009r. - otwarte spotkanie członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych poświęcone, w głównej mierze, problematyce związanej z organizacją Zjazdu Koleżeńskiego w 2010r. Członkowie stowarzyszenia podzielili się na grupy zadaniowe, które będą realizować poszczególne etapy przygotowań do święta szkoły.

Logo Pierwszego Zjazdu Absolwentów THM
LOGO I ZJAZDU ABSOLWENTÓW

21.11.2008r. - odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zebraniu tym tzw. członkowie założyciele czyli ci, którzy byli uczestnikami zebrania założycielskiego w dniu 02.04.2006r., dokonali wyboru władz Stowarzyszenia.
Do zarządu wybrani zostali:
- Włodzimierz Bryk - prezes zarządu
- Jerzy Nowak - wiceprezes
- Paweł Kamiński - wiceprezes
- Alicja Biskupska - sekretarz
- Krzysztof Hapczyn - skarbnik
- Krzysztof Boroń - członek zarządu
- Eugeniusz Fornalski - członek zarządu
- Michał Gajewski - członek zarządu
- Czesław Golis - członek zarządu
- Roman Kubasiński - członek zarządu
- Zbigniew Maj - członek zarządu

Wybrano też Komisję Rewizyjną, w skład której weszły następujące osoby:
- Piotr Leśniewski - przewodniczący komisji
- Dariusz Granat - wiceprzewodniczący komisji
- Renata Kowalska - sekretarz

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
- Marek Gawlik - przewodniczący sądu
- Zbigniew Pękala - wiceprzewodniczący
- Janusz Zacharski - sekretarz

17.09.2008r. - w Sądzie Rejonowym w Kielcach dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podmiot o nazwie: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HUTNICZYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM. Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000313689. Pomysłodawcą założenia stowarzyszenia był Włodzimierz Bryk, absolwent THM, a także wieloletni pracownik ZSH i ZS3. Dużą rolę przy powstaniu stowarzyszenia mieli także: Ala Biskupska, Zbyszek Maj, Jerzy Nowak, Krzysiek Boroń, Paweł Kamiński, Wojciech Siporski, a także dyrektor szkoły Czesław Golis. W skład komitetu założycielskiego weszli:
- Włodzimierz Bryk - przewodniczący
- Piotr Leśniewski - wiceprzewodniczący
- Dariusz Granat - sekretarz
- Paweł Kamiński - członek komitetu

Widok dawnego THM od strony Ronda Republiki Ostrowieckiej
WIDOK DAWNEGO THM OD STRONY RONDA

2.04.2008r. - odbyło się zebranie założycielskie "Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3". Każdy uczestnik zebrania stał się automatycznie członkiem-założycielem stowarzyszenia. Na spotkaniu przedstawione zostały treści dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim, tym także projekt Statutu organizacji.

20.02.2008r. - w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 odbyło się trzecie już spotkanie grupy absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego. Inicjatorem tego spotkania jak i dwóch poprzednich był zarówno absolwent, a także były pracownik szkoły kol. Włodek Bryk. Na tych ostatnim spotkaniu zawiązała się grupa inicjatywna, która za swe główne zadania uznała stworzenie warunków do utworzenia "Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół Nr 3".

Kronika szkoły autorstwa W. Broćka - absolwenta THM
KRONIKA THM

05.11.2007r. - pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej powołania "Klubu absolwentów, wychowawców i sympatyków Zespołu Szkół Hutniczych i Zespołu Szkół nr 3". Cel: integracja środowiska absolwentów; cykliczne organizowanie zjazdów koleżeńskich.

 
^ Do góry ^